Algemene Voorwaarden

TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met en werkzaamheden verricht door ‘Volg De Liefde’.

ALGEMEEN

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

‘Volg De Liefde’: De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand welke zorg draagt voor de (huwelijks) ceremonie, Janneke de Kler.

Cliënt: Iedere natuurlijke persoon die met ‘Volg De Liefde’ een overeenkomst heeft gesloten of wil sluiten.

Overeenkomst: Elke aanbieding van ‘Volg De Liefde’, aanvaard door cliënt, ofwel elke opdracht verstrekt door cliënt aan ‘Volg De Liefde’ en door deze laatste aanvaard.

TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

Een overeenkomst tussen cliënt en ‘Volg De Liefde’ komt tot stand na akkoordverklaring per e-mail, schriftelijke ondertekening door cliënt van de offerte of telefonische bevestiging. De overeenkomst is definitief als de aanbetaling van 50% van het afgesproken totaalbedrag is ontvangen. Met het betalen hiervan gaat cliënt tevens akkoord met de opgestelde Algemene Voorwaarden van ‘Volg De Liefde’.

HONORERING EN BETALING

De door ‘Volg De Liefde’ gedane prijsopgave voor trouwen in Nederland is per opdracht verschillend. Altijd zal er met prijzen worden gewerkt die inclusief BTW zijn. De reiskosten bedragen €0,50 per km. Het tarief voor trouwen in het buitenland zal per land verschillen. Daarom zal er voor trouwen in het buitenland een offerte op maat worden gemaakt.

Ten alle tijden zijn de eventuele kosten ten behoeve van de eendaagse benoeming in de trouwgemeente en de leges/kosten die betreffende gemeente hanteert exclusief.

Na een overeenkomst te zijn aangegaan stuurt ‘Volg De Liefde’ een eerste factuur toe. Dit bedrag zal 50% bedragen van het totaalbedrag. Voor het restbedrag (de andere helft) krijg je een tweede factuur toegestuurd. Deze dient uiterlijk 7 dagen voor de ceremonie te zijn betaald op de door ‘Volg De Liefde’ aangegeven bankrekening.

Cliënt is aan ‘Volg De Liefde’ alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd indien zij een door ‘Volg De Liefde’ opeisbaar verschuldigde som ondanks ingebrekestelling niet voldoet en ‘Volg De Liefde’ de vordering aan derden uit handen geeft.

ONGEVAL/ZIEKTE ‘VOLG DE LIEFDE’, CALAMITEITEN

Cliënt kan geen schadevergoeding eisen, indien ‘Volg De Liefde’ haar verplichtingen niet kan nakomen door overmacht, zoals bijvoorbeeld: staking, transport-moeilijkheden, files, omleidingen, ziekte, overlijden of zaken die mogelijkerwijs als overmacht aannemelijk kunnen worden gesteld.

In deze gevallen zal er door ‘Volg De Liefde’ uiterst zorgvuldig worden gezocht naar vervanging binnen het vertrouwde netwerk van ‘Volg De Liefde’, uiteraard zoveel mogelijk in overleg met cliënt.

AANSPRAKELIJKHEID

‘Volg De Liefde’ is niet aansprakelijk voor enige schade, welke voor de cliënt of voor derden mocht ontstaan als gevolg van door ‘Volg De Liefde’ verleende diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van ‘Volg De Liefde’.

De door ‘Volg De Liefde’ te betalen schadevergoeding wegens een toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de opdracht, zal in ieder geval niet meer bedragen dan het bedrag van de overeenkomst tussen ‘Volg De Liefde’ en de cliënt (inclusief BTW).

ANNULERING

In geval van annulering van de opdracht door cliënt brengt ‘Volg De Liefde’ de volgende kosten in rekening:

  • Bij annulering tot 30 dagen voor het begin van de (trouw)ceremonie 50% van het totaalbedrag.
  • Bij annulering tot 14 dagen voor het begin van de (trouw)ceremonie 75% van het totaalbedrag.
  • Bij annulering in de laatste 7 dagen voor de (trouw)ceremonie 100% van het totaalbedrag.

De annulering dient telefonisch of schriftelijk (dus mag ook per e-mail met ontvangstbevestiging) te worden gedaan.

ONTBINDING

De overeenkomst eindigt met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst:

  • Wanneer de trouwlocatie verplaatst wordt en dit onevenredige reistijd tot gevolg heeft.
  • In geval de cliënt met de voldoening van zijn betalingsverplichting in verzuim is of in gebreke blijft.
  • In geval dat de cliënt surseance van betaling aanvraagt, zijn faillissement wordt aangevraagd, cliënt de vrije beschikking over zijn vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest of indien er op enig onderdeel van zijn bezittingen beslag wordt gelegd.

De overeenkomst eindigt eveneens met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst in geval van:

  • Faillietverklaring dan wel surseance van betaling van ‘Volg De Liefde’. Staking van de bedrijfsactiviteiten van ‘Volg De Liefde’.
  • Overlijden van de trouwambtenaar van ‘Volg De Liefde’.
  • Ziekte van de trouwambtenaar van ‘Volg De Liefde’ op de dag waarop de huwelijksvoltrekking zal plaatsvinden.

KLACHTEN

‘Volg De Liefde’ probeert haar taken goed uit te voeren. Toch kan cliënt ontevreden zijn over de uitvoering of de diensten van ‘Volg De Liefde’. Heeft de cliënt een klacht, dan verzoek ik dit te laten weten. Dit is hun recht. Het geeft ‘Volg De Liefde’ de kans om de klacht op te lossen en diensten te verbeteren.

Klachten kunnen gericht worden aan:

Volg De Liefde
t.a.v. Janneke de Kler
Mendeldreef 93
2163 KC Lisse

Gezien het persoonlijke karakter van de samenwerking is een gesprek na het ontvangen van een klacht een prioriteit.

GEHEIMHOUDING

‘Volg De Liefde’ is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van deze overeenkomst van opdracht uit enige bron heeft verkregen. Zie hiervoor ook het privacy protocol: https://volgdeliefde.nl/privacy-protocol/

VINDPLAATS EN WIJZIGING VOORWAARDEN

Deze voorwaarden zijn inzichtelijk op de website van ‘Volg De Liefde’ van toepassing is steeds de versie bindend zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst met cliënt. Voor overeenkomsten gesloten met ‘Volg De Liefde’ is het Nederlands recht van toepassing.

Je kunt de algemene voorwaarden hier downloaden.